top of page

Donate now

ช่องทางการบริจาค

ชื่อบัญชี : มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประธีป

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร

เลขบัญชี : 024-259705-9

Website : www.snf.or.th

Donate Now

เงินบริจาคสามารถนำใบเสร็จ
ไปหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

 

Upload File

หรือ ทาง Line : anattatheatre
ทาง email : anattatheatretroupe@gmail.com

Thank you for your donation!

เงินบริจาคของคุณ
เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง

1.พัฒนาและเผยแพร่ผลงานเก่า

2.สร้างสรรค์ผลงานใหม่

3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดทักษะการละคร

4.สนับสนุนรายได้ของสมาชิกอนัตตา

มีผลงานของอนัตตาหลายชิ้นที่มีผู้ชมเรียกร้องให้นำกลับมาเผยแพร่ หลายชิ้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อให้เต็มรูปแบบยิ่งขึ้น และหลายชิ้น สมควรเก็บบันทึกไว้อย่างมีคุณภาพเพื่อการศึกษาและเผยแพร่สู่ผู้ชมในวงกว้างต่อไป เงินบริจาคของท่านจะช่วยให้ความปรารถนานี้เป็นจริงได้

มีหลายครั้งที่ทุนทรัพย์เป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่มีประเด็นแหลมคมเพื่อสนองต่อพลวัตของสังคมในขณะนั้น เงินบริจาคของท่านจะช่วยให้อนัตตาได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองตอบต่อประเด็นทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อได้อย่างไม่สะดุดติดขัด

แวดวงคนทำละครร่วมสมัยนั้นเคลื่อนไหวอยู่เสมอ มีกิจกรรมหลากหลายที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายเททักษะ ความรู้ ความคิด แรงบันดาลใจ ให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนวงการและสังคม อาทิ การอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการละคร (การแสดง การสร้างบทละคร การกำกับการแสดง ฯลฯ) การจัดเวทีเสวนาและเปลี่ยน  การจัดค่ายแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะทางการละคร เป็นต้น เงินบริจาคของท่านจะช่วยให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยพัฒนาแวดวงคนละครร่วมสมัย และเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณะ ในฐานะที่ศิลปะการละครเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสังคม

สนับสนุนรายได้ของสมาชิกอนัตตา เงินบริจาคส่วนหนึ่งของ ท่านจะช่วยสนับสนุนรายได้ของสมาชิกอนัตตาผ่านค่าตอบแทนในการสร้างงานในข้อ1,2,3 ในอัตราที่สมเหตุสมผล สอดรับกับค่าครองชีพที่เป็นจริง

ภาพรวมค่าใช้จ่ายการผลิต

ในการผลิตละครเวทีโรงขนาดเล็ก - กลาง
(คนดูประมาณ 30-200 คนต่อรอบ) ของอนัตตานั้น
จะมีการจัดสรรงบประมาณ อยู่ 3 หมวดใหญ่ๆคือ


ค่าตอบแทนแบบเหมาทีมทำงานหลัก
ทีมทำงานหลักคือคนที่เป็นสารตั้งต้นของ การผลิต คิดสร้างสรรค์
ออกแบบ การแสดงในฝ่ายต่าง ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการผลิต ผู้กำกับ
คนเขียนบท คนออกแบบแสง/เสียง/ฉาก ฯลฯ
คนในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมในการแสดงทุกรอบ
ค่าตอบแทน เฉลี่ย 10,000 - 30,000 บาท ต่อคน

 
( ระยะเวลาในการทำงานของคนกลุ่มนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 เดือน หรือมากกว่า 
ไม่ได้มีชั่วโมงการทำงานที่คงตัว มีแต่ชิ้นงานที่ต้องทำให้เสร็จ เรียกได้ว่า
งานการจะอยู่ในเนื้อในตัว ตลอด24 ชม.จนกว่าการแสดงรอบแรกจะเกิดขึ้น)
  

ค่าตอบแทนตามจำนวนรอบการแสดง
คนกลุ่มนี้คือผู้ลงมือปฎิบัติต่อยอด ทำให้เกิดเป็นชิ้นงานที่เผยแพร่สู่สาธารณะตัวอย่างเช่น
นักแสดง นักดนตรี ผู้ควบคุมแสง/เสียง ช่างแต่งหน้า/ทำผม ฯลฯ
ค่าตอบแทนเฉลี่ย 1,000 - 3,500 บาท ต่อรอบ 

( เมื่อทีมหลัก วางโครงสร้างมาแล้ว ทีมนี้จะมารับช่วง ผลิต ฝึกซ้อม ฝึกฝนออก
มาให้เป็นรูปธรรม กลุ่มนี้จะมี ชั่วโมงทำงานที่ชัดเจนกว่า รู้ระยะเวลาการทำงาน
ที่ชัดเจน
ว่า จะเข้าซ้อมหรือแสดงช่วงวัน เวลาไหน )

ค่าเช่าและผลิต
เป็นก้อนค่าใช้จ่ายที่ผันแปร และเบิกตามมูลค่าจริง ณ ปัจจุบัน เช่น ค่าเช่าสถานที่แสดง,
ค่าเช่าอุปกรณ์แสง/เสียง, ค่าวัสดุและผลิต เสื้อผ้า ฉาก และ อุปกรณ์ประกอบฉาก, ค่าสวัสดิการ ฯลฯ

bottom of page